2015, ജൂൺ 3, ബുധനാഴ്‌ച

ഉന്മാദിനി

സ്വപ്നങ്ങളിൽ വീണ്ടും 
ആ മരം പൂക്കുന്നു,തളിര്ക്കുന്നു 
 ഒടുവിൽ ഉണങ്ങിയ ഇലകളുമായി 
പേമാരിയിൽ കട പുഴകി വീഴുന്നു 

ശല്ക്കം കൊഴിഞ്ഞ ഒരു 
വയസ്സൻ കരിനാഗം എന്നെ നോക്കി 
പല്ലിളിക്കുന്നു 

ഇനിയും ഓർമകളിൽ 
ഞാൻ ഒച്ചു വേഗത്തിൽ ഇഴയും 
എനിക്ക് മാത്രമായി തുന്നിയ 
പൂക്കളുടെ കുപ്പായമിട്ട് ,
മിന്നാമിന്നികളുടെ കൂട്ടിൽ ഉറങ്ങും 
അവിടെ നീ എനിക്കായി 
പാട്ടുകൾ പാടും 

എന്റെ ഈ ഉന്മാദം 
എനിക്ക് ചിറകുകൾ തരും 
അതിലൊന്ന്  നിനക്കു ഞാൻ കടം തരും 
ഒറ്റ ചിറകുകളുമായി നീയും ഞാനും 
നമുക്ക് മാത്രമായി തീർത്ത 
കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത വെള്ളക്കുതിരകളുള്ള 
ആ കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലേക്ക് പറക്കും