2015, ജൂലൈ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

വീട് കരയുന്നുണ്ടോ?


കൂട്ടി വച്ച വളപ്പൊട്ടുകൾ 
ആരെയോ കാത്തിരിക്കുന്ന 
പൂച്ചകുഞ്ഞുങ്ങൾ 
ഇളം നീല നിറമുള്ള എരിഞ്ഞു 
തീരാറായ മണ്ണെണ്ണ മണമുള്ള 
ഓർമ്മകൾ 
തട്ടിയിട്ടും തട്ടിയിട്ടും പോവാതെ 
ഒരു കുന്നു നൊമ്പരത്തിന്റെ 
പൊടി പിടിച്ച  ഓർമ്മകൾ 
വീട് കരയുന്നുണ്ടോ?