2015, ഏപ്രിൽ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

എന്നെക്കുറിച്ചു മാത്രം..

ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ മുനയൊടിഞ്ഞ തൂലിക
വാര്ന്നോഴുകിയ മഷി തുള്ളികളിൽ 
വഴി തെറ്റിപ്പോയത് എന്റെ 
വികല്പമായ ചിന്തകളായിരുന്നു 
ബാക്കി വച്ച നിറം 
മങ്ങിയ പുസ്തകത്താൾ 
എഴുതിയതെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ച് 
 എഴുതാൻ മറന്നു പോയതും 
ഇനി ബാക്കി വച്ചതുമെല്ലാം എന്നെക്കുറിച്ചു മാത്രം 
കാരണം എനിക്കു മറ്റൊന്നും അറിയില്ല 
പാതി മാത്രം എന്നെ അറിഞ്ഞ 
എന്റെ തൂലിക 
അംഗഭംഗം വന്ന അക്ഷരങ്ങൾ 
തിരിച്ചൊന്നു നടക്കാൻ 
കൊതിക്കവേ അടഞ്ഞു പോയ  ഊടു വഴികൾ 
ഹരണ ഗുണിതങ്ങളിൽ 
വെട്ടിക്കുറച്ച സ്വപ്‌നങ്ങൾ 
ഇതു മാത്രം ഒടുവിൽ ചേർത്തെടുത്തതാണിപ്പോൾ 
 ഞാൻ എന്ന സമവാക്യം ..